Welcome to Seerat.ca
Welcome to Seerat.ca

ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਧਰਮੂਚੱਕੀਆ

 

- ਪ੍ਰਿੰ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ

ਬੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ

 

- ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ

ਇਹ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਅਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

 

- ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

ਸ਼ਬਦ-ਚਿੱਤਰ : ‘ਓਲ਼ਡ ਮੈਨ’ ਦਾ ਲੰਗੋਟੀਆ

 

- ਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ

ਹਵਾ

 

- ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ

ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਖਣੇਪਣ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ

 

- ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ

ਵਗਦੀ ਏ ਰਾਵੀ / ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੌਣ ਖੜੋਤਾ ਹੈ

 

- ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਮੇਰੀ ਖੇਡ ਲੇਖਣੀ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ

 

- ਪ੍ਰਿੰ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ

ਹਿੰਦੀ ਕਹਾਣੀ / ਆਵਰਣ

 

- ਉਦੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਗ …!

 

- ਡਾ.ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੰਡ

ਕਹਾਣੀ / ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ! ਪਲੀਜ਼

 

- ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪੈਰਿਸ

ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਰੌਂਣਕ

 

- ਹਰਮੰਦਰ ਕੰਗ

ਪੌਲਿਟਿਕਲ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ

 

- ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪੁਸਤਕ-‘ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਸੋ ਆਖਿਆ‘

 

- ਨਿੰਦਰ ਘੁਗਿਆਣਵੀ

ਵਿਸਰਦਾ ਵਿਰਸਾ
ਪੱਖੀ

 

- ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ‘ਮਾਧੋ ਝੰਡਾ’

ਦੋ ਕਵਿਤਾ

 

- ਮਲਕੀਅਤ” ਸੁਹਲ”

ਇਕ ਕਵਿਤਾ / ਉਡੀਕ

 

- ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ

ਅੱਖਾਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਰਾਹ ਸੱਜਣਾ!

 

- ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ

ਇੱਕ ਸੀ ਸਾਡਾ ਭਾਅਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ

 

- ਹੀਰਾ ਰੰਧਾਵਾ

ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ! ਮੈਂ ਜਿਉਨਾਂ ਵਾਂ

 

- ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ

ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ!!

 

- ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ

 

 

Contact us

sMprk

Seerat
Canada


Supan Sandhu
Editor
647-833-7319
e-mail: supansandhu@yahoo.ca

In India
Dr. Waryam Singh Sandhu
Editor

e-mail: waryamsandhu@gmail.com 

S. Balwinder Singh Grewal
Asstt. Editor
98552-82284

sIrq
kYnyzf

sMpfdk : supn sMDU
647-833-7319
eImyl:
supansandhu@yahoo.ca

Bfrq ivwc
zf[virafm isMG sMDU
ingrfn

eImyl:
waryamsandhu@gmail.com 

s[blivMdr isMG gryvfl
shfiek sMpfdk
98552-82284

 
 


Bfrq ivwc icwTI-pwqr aqy rcnfvF Byjx df pqf:

sMpfdk sIrq, mfrPLq kysr isMG, vYk kMipAUtrjL,
1-dysL Bgq Xfdgfr hfl, jI:tI:roz, jlMDr, 98140-87063
 

vYbsfeItF, aKLbfrF aqy rsfilaF nUM bynqI
ieh bVI KusLI dI gwl hY ik awj sMsfr Br ivc pMjfbI dIaF anykF vYb sfeItF AuplbD hn. pMjfbI dIaF sNYkVy aKbfrF aqy mYgjLIn pRkfisLq ho rhy hn. iehnF dI bdOlq lwKF pfTk pMjfbI jLLubfn nfl juVy hn. pr pMjfbI pfTkF nUM ieh vyK ky inrfsLf vI huMdI hY ik bhuqIaF vYb-sfeItF,aKbfrF aqy rsfly iek dUjy QF qoN ilKqF cuk cwuk ky CfpI jFdy hn. ajIb gwl qF ieh hY ik ijhVI vYb-sfeIt iksy hor prcy ivcoN koeI ilKLq lY ky CfpdI hY,Auh nf qF mUl prcy jF mUl lyKk nUM sUicq vI nhIN krdI. AuNJ qF kfpI rfeIt inXmF muqfibk iksy ilKLq nUM iksy QF qoN corI cuk ky Cfpxf kfnUMnI qOr qy mnHF hY aqy Cfpx vfly ivruD kfnUMnI cfrfjoeI vI kIqI jf skdI hY.
bhuqy pMjfbI sMpfdk aqy pbilsLr afpxy Kulidly suBfa kr ky aijhy kfnMUnI cwkrF ivc pYxf munfisb nhIN smJdy. pr AuhnF dI ieh iewCf qF hwkI aqy vfijb hY ik jy koeI adfrf AuhnF dy adfry ivcoN koeI ilKLq lY ky Cfpdf hY qF Gwto Gwt Auh do lPLjL DMnvfd dy qF Cfp idaf kry.
sfzy vyKx ivc afieaf hY ik kuJ vYb-sfeItF aqy aKLbfrF-rsfly ‘sIrq’ ivc CpIaF ilKLqF nUM punr pRkfisLq kr lYNdy hn. sfzy leI ieh KusLI aqy mfx dI gwl hY ik ‘sIrq’ afpxy mfxXog lyKkF koloN afpxy inwjI XqnF nfl aijhIaF pVHnXog rcnfvF pRfpq krn ivwc kfmXfb hY, ijnHF nUM hor lok vI Cfpxf aqy pVHnf cfhuMdy hn. pr ,Auh ieh dwsx dI Kycl vI nhIN krdy ik AuhnF ny sMbMiDq rcnf ‘sIrq’ ivwcoN leI hY. nf hI ‘sIrq’ dy pRbMDkF aqy mUl lyKkF nUM ies gwl dI sUcnf idwqI jFdI hY. adfrf ‘sIrq’ vwloN aijhIaF vYWbsfeItF aqy aKLbfrF rsfilaF nUM bynqI kIqI jFdI hY ik jy Auh koeI rcnf ‘sIrq’ ivwcoN lY ky afpxy prcy ivwc Cfpxf cfhuMdy hn qF Gwto-Gwt AuhnF df PLrjL bxdf hY ik Auh adfrf ‘sIrq’ nUM ies bfry sUicq jLrUr kr dyx aqy nfl hI ‘sIrq’ ivwcoN leI geI punr pRkfisLq kIqI jf rhI ilKLq dy nfl ‘sIrq ivwcoN DMnvfd sihq’ jLrUr iliKaf jfxf cfhIdf hY. ijhVy mhIny Auh ilKLq ‘sIrq’ ivwc CpdI hY, AusnUM Aus mhIny punr pRkfisLq krn dI Kycl nf kIqI jfvy. Aus qoN agly mhIny Aus nUM punr pRkfisLq krn qy sfnUM koeI ieqrfjL nhIN hY.
 
lyKkF nUM bynqI
AuNj qF asIN ‘sIrq’ ivwc Cpx vfsqy lyKkF koloN AucycI bynqI kr ky rcnfvF mMgvfAuNdy hF, iPLr vI asIN sdf cMgIaF rcnfvF Byjx leI lyKkF nUM ‘jI afieaF’ afKdy hF. pr lyKkF nUM sfzI bynqI hY ik sfnUM hmysLF afpxI axCpI rcnf hI Byjx. ijMnf icr qwk ‘sIrq’ vwloN AuhnF dI rcnf nUM Cfpx jF nf Cfpx df jvfb nhIN iml jFdf, AuhnF nUM afpxI rcnf iksy hor prcy jF sfeIt nUM nhIN ByjxI cfhIdI. pMdrF idn dy ivwc ivwc lyKk nUM AuhnF dI rcnf dy Cfpx jF nf Cfpx bfry sUicq kr idwqf jFdf hY. lyKk afpxIaF rcnfvF nfl afpxI aqy hor sMbMiDq qsvIrF jLrUr Byijaf krn.
 
nvIaF CpIaF pusqkF bfry
ijhVy lyKk afpxI nvIN CpI pusqk dI jfxkfrI ‘sIrq’ dy pfTkF qwk phuMcfAuxf cfhuMdy hn, Auh ‘sIrq’ dy pqy AuWqy afpxI pusqk nUM Byj skdy hn.
 
qsvIrF vfsqy
asIN ‘sIrq’ ivwc klfmeI qsvIrF Cfpx df inrxf kIqf hY. ijhVy dosqF nUM PLotokfrI df sLOk hY, aqy Auh mihsUs krdy hn ik AuhnF dI iKwcI hoeI koeI vDIaf qsvIr hornF lokF dI njLr df vI mfx bxy, qF Auh afpxy duafrf iKwcI aijhI invyklI qsvIr nUM ‘sIrq’ dy pqy ‘qy eI-myl kr skdy hn. nfl hI Auh afpxI qsvIr aqy afpxy bfry sMKyp jfxkfrI vI Byjx dI Kycl krn. asIN cMgIaF qsvIrF nUM ‘sIrq’ dy ies nvyN qsvIrF vfly kflm ivwc KusLI nfl sLfiml krFgy.
Home  |  About us  |  Troubleshoot Font  |  Feedback  |  Contact us

© 2007-11 Seerat.ca, Canada

Website Designed by Gurdeep Singh +91 98157 21346 9815721346